Maja Witting nominerad till Dyslexipriset postumt

https://wittingforeningen.se/metodkontakt/1994:3Vi vill nominera Maja Witting till Dyslexiförbundets dyslexipris 2016.

I nära samarbete med elever utarbetade Maja Witting under perioden 1940-60 den läs- och skrivinlärningsmetod som kommit att bära hennes namn. Hon har genom sin metod gett lärare ett verkningsfullt verktyg för att hjälpa många barn, ungdomar och vuxna att övervinna och arbeta bort sina läs- och skrivsvårigheter. Tre bilagor hämtade från Metodkontakt (”Kvartalsblad för information och fortbildning” kring Wittingmetoden som gavs ut av Ekelunds förlag under åren 1987-2003) ger exempel på detta: en lärare beskriver sin väg till Wittingmetoden och sin upplevelse av witting – arbetet (”Koloss på lerfötter eller ”Årp! Vad kan man göra av det då?” av Ingrid  Hedman i Metodkontakt 2000:2), en universitetsstuderande berättar om sin väg bort från läs- och skrivproblemen (”Det går att lära sig läsa och skriva!” av Erik Öhman, Metodkontakt 1994:3) och i den tredje artikeln återger en lärare några särvuxelevers framgångar (”Nu har vi lärt oss läsa! – Wittingmetoden på Särvux” av Louise Wramner, Metodkontakt 2002:1). De två sistnämnda artiklarna kan ses som en illustration av metodens mycket breda användningsområde.  (Via Wittingföreningens hemsida www.wittingforeningen.se  kan man ta del av samtliga artiklar publicerade i ”Metodkontakt” under åren 1987-2003.)

Forskning har under åren successivt – särskilt under senare tid – gett mer och tydligare stöd för Wittingmetodens teori, dess arbetsmaterial (innehållsneutrala språkstrukturer), arbetsmomenten (avlyssningsskrivning och fritt associerande) och elevens aktiva medverkan (elevansvaret). I sin artikel ”En beskrivning av Wittingmetoden relaterad till en aktuell kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning” belyser Anita Hjälme detta faktum genom att relatera Wittingmetoden till innehållet i Vetenskapsrådets ”Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever” (2015), som läsforskarna Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson på regeringens uppdrag sammanställt.

4 Bilagor:

Metodkontakt 1994:3 ”Det går att lära sig läsa och skriva!” av Erik Öhman
Metodkontakt 200:2 ”Koloss på lerfötter eller ”Årp Vad kan man göra av det då?” av Ingrid  Hedman!
Metodkontakt 2002:1 ”Nu har vi lärt oss läsa! – Wittingmetoden på Särvux” av Louise Wramner
”En beskrivning av Wittingmetoden relaterad till Vetenskapsrådets ”Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever”(2015), artikel av Anita Hjälme (2016) wm-jamford-med-vr-docx

Du gillar kanske också...