Forskning

Avhandlingar som behandlar Wittingmetoden

Ann-Katrin Swärd

Ann-Katrin Svärd, fil dr; Anita Hjälme, fil dr

Ann-Katrin Swärd (2008) Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer   http://www.avhandlingar.se/om/Ann-Katrin+Sw%C3%A4rd/

Anita Hjälme (1999) Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers http://www.johanita.se/anita/doktor.htm

Per Fröjd (2005) Att läsa och förstå svenska – Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000 – 2002, Göteborgs universitet https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16622

Avhandlingar som stöder Wittingmetoden

Tarja Alatalo (2011) Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinderGöteborgs universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25658/1/gupea_2077_25658_1.pdf

Anna Fouganthine (2012) Dyslexi genom livet.  Ett utvecklingsperspektiv på läs- skrivsvårigheter
Stockholms universitet 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01

Catharina Tjernberg (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken
Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

 

Litteratur där Wittingmetoden omnämns och beskrivs

Birgit Druid Glentow (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Metodisk handbok Natur och Kultur

Inger Fridolfsson (2008) Grunderna i läs- och skrivinlärning Studentlitteratur

Artiklar med anknytning till Wittingmetodens grundidéer

Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O.-P. (1988) Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly

Lundberg, I & Strid, A (2009) Det lönar sig att öva. Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/lundberg-strid_hemsidan.pdf (Om den positiva effekten av språklig stimulans före läs- och skrivinlärningen och betydelsen av riklig och ihållande övning.)

 

Vetenskapliga rapporter

Myrberg, M. (2003) Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket http://www.skoldatatek.se/dmd/pdf791.pdf 

Myrberg, M, (2007) Dyslexi en kunskapsöversikt, https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2007-07-01-dyslexi—en-kunskapsoversikt.html

Taube, K., Ulf Fredriksson, U., Åke Olofsson, Å. Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Delrapport (2015) pdf-fil från Vetenskapsrådets hemsida.                    Läs Sammanfattningen

Hjälme, A. Wittingmetodens erfarenhetskunskap relaterad till Vetenskapsrådets kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning Wittingmetoden-i-ljuset-av-SBU-rapport