”En slump om man får hjälp.” Ny forskning om dyslexi och dess följder för livet.

Dyslektiker behöver i första hand inte lugn och ro, utan ett stöd som fungerar

menar Anna Fouganthine som också visar vilken hjälp elever behöver. ”Idag bedrivs arbetet slumpartat på många skolor.” ”Läraren gör det den tror är bra”.
Citat ur DN-artikel 25 oktober 2013.

Länk nedan till Fouganthines avhandling Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01

 

 

Du gillar kanske också...