Dyslexi / Läs & skrivsvårigheter

Dyslexi/Läs-och skrivsvårigheter går att förebygga och åtgärda med Wittingmetoden

Definition: ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” (Dyslexi, Høien/ Lundberg 1999) ”Förståelseprocessen påverkas direkt genom de fonologiska svårigheter som karakteriserar dyslexiproblematiken.” (Dyslexi, Høien/ Lundberg 1999)

Wittingmetoden är en noggrann läs- och skrivmetod där lärare med hög kompetens och elev tar ett gemensamt ansvar för elevens läs- och skrivutveckling.

Arbetsmaterialet är innehållsneutrala språkstrukturer som används tudelat i symbolfunktion och i arbetet med förståelse och innehållsskapande.

Med Wittingmetoden kan du bli fri att – utan hjälpmedel – läsa och skriva vad du vill”

Läs en dyslektikers gripande berättelse, Min långa väg till skriftspråket

Under den nya rubriken Metodkontakt i vänsterspalten kan du hitta många artiklar av personer som beskriver hur deras läs- och skrivsvårigheter avhjälpts med Wittingmetoden.