Forskning

Sammanställning över forskare, litteratur, artiklar, m.m. med anknytning till Wittingmetoden

Forskare som arbetat med eller forskat om Wittingmetoden
Anita Hjälme, fil dr Kan man bli klok på läsdebatten?
Per Fröjd. fil dr  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16622

Ann-Katrin Svärd, fil dr http://www.avhandlingar.se/om/Ann-Katrin+Sw%C3%A4rd/

Avhandlingar som behandlar Wittingmetodenforskning1

Per Fröjd (2005) Att läsa och förstå svenska – Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000 – 2002, Göteborgs universitet https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16622

Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers Ekelunds förlag. Kan beställas av broschyr@wittingforeningen.se

Ann-Katrin Swärd (2008) Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer   http://www.avhandlingar.se/om/Ann-Katrin+Sw%C3%A4rd/

Avhandlingar som stöder Wittingmetoden

Tarja Alatalo (2011) Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinderGöteborgs universitet https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25658/1/gupea_2077_25658_1.pdf

Anna Fouganthine (2012) Dyslexi genom livet.  Ett utvecklingsperspektiv på läs- skrivsvårigheter
Stockholms universitet http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01

Catharina Tjernberg (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken Stockholms universitet http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

Litteratur där Wittingmetoden omnämns och beskrivs

Birgit Druid Glentow (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Metodisk handbok Natur och Kultur

Inger Fridolfsson (2008) Grunderna i läs- och skrivinlärning Studentlitteratur

Artiklar med anknytning till Wittingmetodens grundidéer

Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O.-P. (1988) Effects of an extensive program for stimulating phonological awareness in preschool children. Reading Research Quarterly (Beskrivning av den numera klassiska Bornholmsstudien, som visar att övning som stimulerar den lingvistiska medvetenheten underlättar den senare läsinlärningen för alla barn, men i synnerhet för dem med svag språklig medvetenhet.)

Lundberg, I & Strid, A (2009) Det lönar sig att öva. Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass

http://www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/lundberg-strid_hemsidan.pdf (Om den positiva effekten av språklig stimulans före läs- och skrivinlärningen och betydelsen av riklig och ihållande övning.)

Övrigt

Myrberg, M. (2003) Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket http://www.skoldatatek.se/dmd/pdf791.pdf  (Konsensusrapporten som visar vad svenska läsforskare är överens om. Alla de 24 läsforskare som blev intervjuade av Mats Myrberg var eniga om att hög lärarkompetens var den enskilt viktigaste faktorn i en framgångsrik läs- och skrivinlärning.)